Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató

 

A studio.boriart.hu oldalon a programokra való jelentkezésnél, a regisztrációnál, a hírlevélre feliratkozásnál és az online fizetés esetében szükséges adatokat (teljes név, telefonszám, e-mail cím, levelezési és számlázási cím) megadni, amely tárolását és felhasználási módját ezen nyilatkozat hivatott ismertetni.

 

 1. Adatkezelő

Ládonyi Borbála egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált felhasználóknak a Boriart Mozgás Stúdióban kezelt személyes adatait.

 

Az adatkezelő címe: 1118 Budapest Ménesi út 59 b

Az adatkezelő elérhetősége: studio@boriart.hu

A adatkezelő Adószáma: 69130904-1-43

Az adatkezelő Nyilvántartási száma: 52742462

 

 1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő szolgáltatásainak és termékeinek az ügyfelekkel való megismertetése, a szolgáltatáshoz tartozó rendszerek használatának támogatása, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, a szolgáltatás fejlesztése, közvélemény-kutatás, hírlevél küldése, továbbá az ezekhez kapcsolódó ügyviteli feladatok ellátása.

 

Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez kapcsolódóan az ügyfél beazonosítása, az igénybevett szolgáltatások utáni számlázás, továbbá a kapcsolattartás.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A felhasználó regisztrációnál és feliratkozásnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

 1. Az érintettek és a kezelt adatok köre

Az érintettek köre: regisztrált felhasználók, feliratkozók

A kezelt adatok köre: a regisztrált felhasználók, ill. feliratkozók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: Név, Elérhetőség (telefon, email), Számlázási cím

 

 1. Az adatkezelés időtartama

Az Érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az Adatkezelő általi törléséig tart.

 

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelés minden adatkezelési cél esetében – az Érintett kérésére korábban való törlés hiányában – 12 hónap időtartamra terjed ki:

 

Az Érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az Adatkezelő segítségével is.

 

Az adatbázisból való törlés az Érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés – a fent meghatározott időtartamokon belül – mindaddig fennáll, amíg az Érintett kifejezetten nem kéri az Adatkezelőtől az adatainak törlését.

 

Az Adatkezelő legkésőbb az Érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

 

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az Adatkezelő ügyfelei által igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetők.

 

 1. Az adatkezelés módja

Az Érintett a regisztrációval, az Adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel és esetleges egyéb egyedi módon közli az Adatkezelővel a személyes adatait.

 

Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik.

 

Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 • az Adatkezelő munkatársai;
 • a 7. pontban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
 • egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában;
 • a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
 • egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

 

Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.

 

 1. Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő adatfeldolgozóként igénybe veszi az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatását:

Cégnév

Elérhetőség

Tevékenység

Panosys Kft.

7500 Nagyatád, Kiszely L. u. 6.B.Email:info@tudaspiac.hu

tárhelyszolgáltatás

Billingo Technologies ZRt.

1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet

online, elektronikus számlázás, archiválás

Barion Payment Zrt.

1117 Budapest

Infopark sétány 1.
Telefonos ügyfélszolgálat:

+36 1 464 70 99

bankkártyás vásárlás

Rackforest Kft

1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22

info@rackforest.com

Szerver és tárhely szolgáltatás biztosítása többek között adattárolás céljából.

Facebook Inc.

1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025

marketing, remarketing, analitika

NOJA KFt

1116 Budapest, Temesvár utca 20. B. ép. 3. em. 303.

könyvelés

HighLevel Inc.

400 North Saint Paul St., Suite 920

Dallas, Texas 75201

e-mailezés

 

 

 

 1. Adatbiztonság

Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

 

Az Adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

 

 1. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

Az Érintett:

 • tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését;
 • kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

 

A felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó segítségével, a Boriart Mozgás Stúdió oldalára belépve megtekintheti, módosíthatja vagy törölheti saját adatait.

 

Az Érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott Adatfeldolgozók által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az Adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

 

A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az Adatkezelő helyesbíteni köteles.

Ha korábban megrendelést küldött el, akkor a megrendeléshez az elküldés pillanatában érvényes adatok lettek csatolva. A megrendeléshez kapcsolt személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél e-mailben kezdeményezheti.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

 

Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz ( www.naih.hu/kapcsolat.html ) fordulhat.

 

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu).

 

 1. Jogorvoslat

Az Érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

 

Ha az Érintett az Adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

 

Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 1. Egyoldalú módosíthatóság

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

 

Az Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé – url: “www.studio.boriart.hu/adatkezelesi-tajekoztato”. Az Érintett az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.